Najczęściej kupowane

Promocje

Warunki handlowe

spółki Charisma Plus spół. z o.o.

z siedzibą M.D.Rettigové 1067, 500 02 Hradec Králové
REGON: 28765958, NIP: CZ28765958
prowadzonej w Rejestrze handlowym przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové , oddział C, wkładka 26185 dla sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.crystalnails-polska.pl

Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe spółki CHARISMA Plus spół. z o.o. ( dalej tylko sprzedający) z siedzibą M.D.Rettigové 1067, 500 02 Hradec Králové REGON: 28765958, NIP: CZ28765958 prowadzonej w Rejestrze handlowym przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové , oddział C, wkładka 26185 regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające ze sprzedaży towaru między sprzedającym i inną osobą fizyczną za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy sprzedającego prowadzony jest na stronie internetowej www.crystalnails-polska.pl.

Warunki dostawy

Towar, jak to możliwe, wysyłamy jak najszybciej, najpóźniej jednak w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia, jeśli nie określono inaczej. W razie braku jakiegoś towaru na magazynie, będziemy Państwa niezwłocznie kontaktować. Towar wysyłamy za pośrednictwem DPD pod adres wskazany w zamówieniu. Płatności wymagamy za pobraniem.

Dla zamówień o wartości powyżej 300,- PLN dostawa na terytorium całej Polski jest bezpłatna.

Opłata dostawy paczką ekspresową DPD za pobraniem: 30,- PLN

Nabywca zobowiązany jest bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki sprawdzić czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu, ewentualnie odmówić odbioru uszkodzonej przesyłki i z kurierem spisać protokół o uszkodzeniu a wydarzenie to niezwłocznie zgłosić sprzedającemu. Późniejsze reklamacje uszkodzonej dostawy nie będą uznawane.

Warunki płatności

- za pobraniem pocztowym

Ceny towaru

Ceny e-sklepu podane są razem z VAT ( 21% ). Ceny obowiązują przez okres wymieniony w katalogu sklepu internetowego.

Prawa i obowiązki sprzedającego

Sprzedający zobowiązany jest zamówienie załatwić i wysłać pod adres wymieniony w zamówieniu, maksymalnie do trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia. Jeśli w tym terminie towaru nie będzie możliwe wyekspediować, sprzedający o tym klienta powiadomi pod adres e-mail albo numer telefonu podany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w zamówieniu brakuje pełnych danych albo budzą one wątpliwości o rzeczywistym zamiarze klienta towar zamówić. Sprzedający informację o odmowie wyśle pod adres e mail klienta. Sprzedający zobowiązuje się, że danych osobistych, które uzyskał od kupującego nie udostępni żadnym osobom trzecim. Sprzedający, na wniosek klienta, jego dane osobiste z bazy danych klientów usunie , z wyjątkiem danych, które służą do ewidencji rachunkowej i podatkowej przez sprzedającego prowadzonej na podstawie ustawy.

Prawa i obowiązki nabywcy

Nabywca zobowiązuje się do odbioru obligatoryjnie zamówionego towaru i zapłacenia pełnej ceny zamówionego towaru oraz ewentualnych kolejnych opłat ( pocztowe, opakowanie, pobranie ) wymienionych w zamówieniu obligatoryjnym. Nabywca poda prawidłowe i prawdziwe dane konieczne do realizacji zamówienia – imię, nazwisko, adres płatnika, adres dostawy, REGON, NIP, numer telefonu, ewentualnie email dla potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

Przyjęte zamówienia są wiążące. Każde zamówienie można w ciągu 1 godziny od jego wysłania odwołać telefonicznie albo za pomocą poczty email pod adres : info@crystalnails-polska.pl i to bez podania przyczyny, jeśli już nie doszło do wysłania towaru do klienta ( wystarczy podać imię, e- mail i opis zamówionego towaru ). W przypadku nieodebrania już wysłanej przesyłki sprzedający zastrzega sobie prawo do zaliczenia kosztów wysyłania przesyłki (opłaty pocztowe, koszty opakowania )przy następnym zamówieniu klienta.

Nabywca podczas odbioru towaru od przewoźnika zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi. Nabywca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które świadczy o bezprawnym uszkodzeniu zawartości przesyłki nie musi od przewoźnika przesyłki odebrać.

Nabywca jest świadomy tego, że niektóre oferowane produkty przeznaczone są tylko do obrotu profesjonalnego , to znaczy, że zawierają niebezpieczne środki chemiczne i mogą być wykorzystane tylko przez użytkowników posiadających w tym kierunku odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i posiadających odpowiedni certyfikat o absolwowaniu kursu, albo posiadających uprawnienia do działalności gospodarczej w zakresie usług manicure, pedicure, modelowanie paznokci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu przez nieprofesjonalne stosowanie i zabiegi z użyciem wyżej wymienionych materiałów przez osobę bez stosownego uprawnienia albo przez nieprofesjonalne manipulowanie nimi .

Nabywca ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie czternastu ( 14 ) dni od jego odebrania. Towar w takim przypadku należy odesłać pocztą poleconą pod adres placówki Charisma Plus, spół. z o.o., Skr. poczt. 5 , 57-350 Kudowa Zdrój. W zwiazku,ze zgłoszeniem zwrotu towaru prosimy najpierw wysłać nam wiadomość sms na numer 724 211 444.

Towar w ten sposób zwrócony musi być zupełny i w oryginalnym opakowaniu stosownym do charakteru towaru, musi posiadać kompletną dokumentację i akcesoria. Koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu ponosi nabywca. Sprzedający, w przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę, środki finansowe przyjęte od nabywcy zwróci do 14 dni od zwrotu towaru przez nabywcę i to przelewem na rachunek przez nabywcę w liście przewodnim wskazany . Sprzedający nie jest zobowiązany przyjętych środków finansowych nabywcy zwrócić wcześniej niż zostanie mu towar przez nabywcę zwrócony. Jeśli nabywcy razem z towarem, który zwraca dostarczono prezent, nabywca zobowiązany jest otrzymany prezent sprzedającemu razem z towarem także zwrócić.

Nie można odstąpić od umowy na dostawę towaru, którego część wartości po jego otwarciu wykorzystaniem zużyto i u którego nie można już ustalić, czy przez nabywcę był używany a towaru tego do stanu pierwotnego przed zakupem nie można już wrócić ( chodzi np. o żele UV, lakiery żelowe, proszki akrylowe, środki ciekłe, środki czyszczące, podkłady itp.).

Informacje o produktach

Informacje wizualne i tekstowe o produktach w sklepie internetowym sprzedającego mają charakter wyłącznie ilustracyjny mogą się, zwłaszcza jeśli chodzi o detale kolorystyczne, od dostarczonego towaru nieznacznie różnić.

Warunki gwarancji

Okresy gwarancji na zakupione towary uregulowane są wytycznymi zawartymi w Warunkach Gwarancji sprzedającego.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1.1.2016 a sprzedający zastrzega sobie prawo niniejsze Warunki Handlowe bez uprzedzenia zmienić.

Ewentualne spory, które wystąpią między sprzedającym i nabywcą a które nie zostaną rozwiązane ugodowo podlegają przepisom prawnym Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej.

Warunki Gwarancji

Postanowienia ogólne

Faktura VAT , razem z towarem, wysyłana jest pod adres podany przez klienta podczas rejestracji. Nabywca za pośrednictwem osobistego odbioru towaru albo odbioru towaru od przewoźnika wyraża zgodę z warunkami handlowymi i warunkami gwarancji sklepu internetowego.

Warunki Gwarancji

Wszystkie towary objętesą 12 - miesięcznym okresem gwarancji, o ile nie zaznaczono inaczej. Okres ten zalicza się od dnia wystawienia faktury. Nabywca prawa do reklamacji u sprzedającego dochodzi pod adresem jego placówki, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie albo miejscu prowadzenia działalności. Chwilą złożenia reklamacji uznaje się czas , kiedy sprzedający reklamowany towar od nabywcy otrzymał.

Prawo do złożenia reklamacji wygasa w następujących przypadkach:

● Jeśli okres gwarancji reklamowanego towaru wygasł z dniem jego odbioru.

● Jeśli naruszono , o ile na produkcie są, pieczęci ochronne i naklejki – uszkodzenia towaru podczas transportu ( szkody takie należy załatwić bezpośrednio z przewoźnikiem ).

● Używania produktów w nieodpowiednich warunkach pod względem temperatury, wilgotności i działań chemicznych oraz mechanicznych.

● Nieprofesjonalnego obchodzenia się , obsługiwania, czy zaniedbania opieki o produkty.

● Uszkodzenia produktu skutkami żywiołu.

Sprzedający będzie , w przypadku nieuprawnionej reklamacji, wszystkie koszty związane z powrotnym wysłaniem towaru naliczał nabywcy. Towar do nabywcy z powrotem odesłany zostanie bądź za pobraniem , albo po uiszczeniu faktury.

Nabywca jest zobowiązany

● Towar dostarczony przez sprzedającego sprawdzić jak najprędzej, to jest po odebraniu towaru od sprzedającego. W przypadku wysłania towaru, po jego odebraniu od przewoźnika.

● Sprzedającemu, bez zwłoki, po sprawdzeniu dostarczonego towaru zgłosić wszystkie wady, które stwierdził, ewentualnie, które podczas profesjonalnego sprawdzania można było stwierdzić.

● W przypadku stwierdzenia różnicy ilościowej lub rodzajowej towaru między danymi zafakturowanymi a rzeczywistym stanem dostarczonego towaru, należy do drugiego dnia roboczego od stwierdzenia tego faktu powiadomić sprzedającego.

● Towar odesłany do reklamacji musi być zupełny oraz w oryginalnych opakowaniach odpowiednich do charakteru towaru, musi także zawierać kompletną dokumentację i akcesoria.

● Faktura za towar dostarczona przez sprzedającego jest niezbędnym dokumentem do złożenia reklamacji na towar w okresie gwarancji. Bez tego dokumentu towaru w okresie gwarancji reklamować nie można.

● Reklamowany towar należy przesyłać pod adres naszej placówki (Charisma Plus, spół. z o.o., Skr. poczt. 5 , 57-350 Kudowa Zdrój )jako paczkę poleconą (nie za pobraniem ).

Państwa reklamację załatwimy możliwie najprędzej, najpóźniej do 30 dni od jej powstania, więc odbioru reklamowanego towaru przez naszą firmę. O toku i stanie reklamacji będziemy Państwa informować.

W zwiazku,ze zgłoszeniem reklamacji prosimy najpierw wysłać nam wiadomość sms na numer 724 211 444.